ИЗЈАВА / DEKLARATA

Почитуван кориснику,
Доколку сакате Вашата трансакција во целост да се реализира, потребно е да притиснете на копчето СЕ СОГЛАСУВАМ. Со кликање на копчето се согласувам, ВИЕ се согласувате Дарбо Груп, да ви наплати еднократен износ од 25,00 денари за секоја поединечна фактура со вредност до 600,00 денари за користење на нивната веб апликација за наплата.
Пример: доколку внесената вредност изнесува 1.500,00 денари, ќе Ви бидат еднократно наплатени 75,00 денари.
Потврдувам дека текстот на оваа порака во целост го прочитав и разбрав, и во знак на одобрување и прифаќање на наведеното кликам СЕ СОГЛАСУВАМ.

I nderuar përdorues,
Nëse dëshironi që transaksioni Juaj të realizohet plotësisht, duhet të klikoni në butonin PAJTOHEM. Duke klikuar në butonin Pajtohem, JU pranoni që Darbo Group t’ju faturojë një shumë prej 25,00 denarësh për secilën faturë individuale me vlerë deri në 600,00 denarë për përdorimin e aplikacionit të tyre për pagesë në internet.
Shembull: nëse vlera e futur është 1,500,00 denarë, do të tarifoheni për një tarifë të njëhershme prej 75,00 denarë.
Unë konfirmoj që e kam lexuar dhe kuptuar tekstin e këtij mesazhi në tërësi dhe në shenjë aprovimi dhe pranimi të deklaratës, unë klikoj PAJTOHEM.